Od zarania dziejów jednym z głównych celów kościoła katolickiego było nauczanie.Wpływ nauki kościoła na zmiany w życiu i obrzędowości mieszkańców wsi były niewątpliwie bardzo duży. Działalność oświatowa kościoła przejawiała się nie tylko przez ambonę i konfesjonał. Zakładane były w wielu parafiach szkoły i szkółki parafialne. Szkoła parafialna istniała w Niedźwiedziu już w latach 1565-1619, w której uczył organista. Przełożonym tej szkoły był miejscowy proboszcz. O istniejącej już w latach późniejszych szkole parafialnej zaświadcza ,,Księga dokumentów kościoła parafialnego w Niedźwiedziu"... Podaje ona, iż w latach 1818 roku istniało w Niedźwiedziu Towarzystwo Szkoły Elementarnej, które prowadziło szkołę. W 1857r. do szkoły chodziło około 50 dzieci. Szkoła świecka istniała w Niedźwiedziu już od około 1912 roku. W roku 1913 powstała Publiczna Szkoła Powszechna II-go stopnia. Była to szkoła czteroklasowa, w której uczyło się 150 uczniów. Mieściła się w budynku prywatnym, gdzie wynajmowane były dwa pomieszczenia, w których naukę pobierały dzieci z klas: pierwszej i drugiej. Pozostałe klasy[trzecia i czwarta] mieściły się w budynku parafialnym,[stojącym obok kościoła,w którym znajdowało się także mieszkanie nauczyciela]. W roku szkolnym 1939/40-pierwszym roku wojny-nie było nauki szkolnej. Od 1940roku nauka rozpoczęła się na nowo. Do szkoły uczęszczało 220 uczniów. W czasie II wojny światowej w pałacu mieścił się sztab wojsk niemieckich a w pierwszych latach po wojnie był tu Urząd Gminy w Niedźwiedziu oraz instytucje użyteczności publicznej. Szkoła czteroklasowa działała w Niedźwiedziu w okresie powojennym. W 1946r. klasy starsze przeniesiono ,,do pałacu".Wyremontowany w latach 60-tych budynek pałacowy został w 1970r. oddany wyłącznie na cele oświatowe dla 8- klasowej szkoły podstawowej (która działała od roku szkolnego 1966/67). W roku 1978 szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki, a w październiku 1996 sztandar. Od roku szkolnego 2003/04 funkcjonuje Zespół Szkół w Niedźwiedziu.