W roku szkolnym 2018/2019 prowadzone są następujące innowacje pedagogiczne:

 

1. Stymulowanie rozwoju mowy dzieci 5 i 6 letnich poprzez zabawy logopedyczne

prowadzona przez Panią Iwonę Chwierut 

 

Zakres innowacji: oddział przedszkolny tzw. zerówka

Cel główny innowacji:

 Stymulowanie rozwoju mowy i języka tak, aby dzieci w grupie osiągnęły:

- sprawność strony artykulacyjnej, gramatycznej i leksykalnej mowy

- umiejętność sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego otoczenia

Cele szczegółowe:

- wspomaganie rozwoju dziecka

- wyrobienie właściwych nawyków mowy jak: oddech, zamykanie ust, przełykanie śliny

- usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych oraz ich właściwa koordynacja

- tworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się

- zachęcanie dziecka do udziału w rozmowie kierowanej, tematycznej

- wzbogacenie słownictwa

- przezwyciężanie trudności artykulacyjnych

- polepszenie funkcjonowania społecznego wychowanka

- zdobycie nowych doświadczeń werbalnych

- wywołanie prawidłowej artykulacji głosek

- utrwalenie prawidłowej wymowy głosek

- skupianie uwagi i współpraca z osobą ćwiczącą

  

2. Mały kucharz, kuchareczka.

prowadzona przez Panią Iwonę Wnęk 

Innowacją pedagogiczna zostaną objęte dzieci z Oddziału przedszkolnego.

Dzięki udziałowi w zajęciach  dzieci będą  rozwijać  zainteresowania kulinarne, nauczą się organizacji pracy w kuchni,  będą odróżniać zdrowe i niezdrowe odżywianie oraz poznają  higienę podczas przyrządzania posiłków. Dzieci będą czerpać radość ze wspólnego przygotowywania posiłków, zdobywać nowe doświadczenia za pomocą zmysłu smaku, zapachu i dotyku,  kształtować wyobraźnię, pomysłowość, płynność ruchów. Rozwijać poczucie kompozycji kolorystycznej, wrażliwości i piękna oraz umiejętności korzystania z książek kucharskich, zapoznawać się z różnymi przyborami kuchennymi. Zdobyte umiejętności będą mogły wykorzystać w życiu codziennym. Jest to czas na budzenie rączek, wąchanie przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzeniu. Realizując te zajęcia dzieci usprawnią motorykę małą ćwicząc manualnie: krojenie, wygniatanie, mieszanie, smarowanie itd. Dzieci kształcą umiejętność współpracy w grupie, czerpią radość z przygotowywania wspólnych posiłków, a samodzielnie przygotowane potrawy są dla dzieci bardzo atrakcyjne co sprawia im wiele radości i zachęca do konsumpcji.

 

3. Artyści dla przedszkolaków

prowadzona przez Panie Ewę Przecherka i Małgorzatę Łączny i realizowana z uczniami klas młodszych.

 

Założenia innowacji:

Innowacja ma wspierać wszechstronny rozwój ucznia oraz kształtować osobowość młodego człowieka. Ma również przygotować uczniów do świadomego udziału w kulturze. Innowacja jest wyjściem naprzeciw zainteresowaniom uczniów, a tym samym wzbogaceniem wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej, literackiej i artystycznej. Najważniejszym wymiarem podejmowanych działań innowacyjnych ma być wzbogacenie ucznia w takie wartości jak: wrażliwość, wyobraźnia, kreatywność i otwartość.

 

Cele innowacji:

Cele ogólne:

- rozwijanie indywidualnych uzdolnień, zainteresowań oraz aktywności twórczej;

- pobudzanie do działań artystycznych;

- dostarczanie uczniom przeżyć emocjonalnych, umożliwienie prezentacji własnych dokonań,

- budowanie u ucznia poczucia własnej wartości;

- wyrabianie nawyków i motywacji do świadomego uczestnictwa w kulturze;

- rozwijanie umiejętności pracy i odpowiedzialności w zespole;

- zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania;

- przygotowanie do udziału w konkursach, uroczystościach szkolnych

Cele szczegółowe:

- zapoznanie z wybranymi dziełami klasyki teatralnej ( odpowiednimi dla wieku i poziomu intelektualnego);

- kształtowanie wrażliwości estetycznej;

- kształcenie kultury słowa;

- pobudzanie twórczej aktywności, wyobraźni ucznia;

- nabywanie kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką;

- rozwijanie postaw społecznych, współdziałanie i współżycie w grupie:

- rozwijanie prawidłowych reakcji interpersonalnych;

- rozbudzanie w uczniach aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły;

- uatrakcyjnianie zajęć;

- rozbudzanie teatralnych zainteresowań uczniów;

- kształcenie w zakresie pięknego czytania, poprawnego wysławiania się i swobody wypowiedzi;

- praca nad intonacją, modulacja głosu i ruchem scenicznym;

- udział w życiu kulturalnym szkoły, przygotowanie części artystycznej i scenografii;

- rozwijanie pozytywnych cech charakteru takich jak: tolerancja, życzliwość, otwartość, szacunek, pracowitość, rzetelność, pomysłowość, odpowiedzialność;

- budowanie więzi emocjonalnych z rówieśnikami i nauczycielem