,,ZABAWA  DZIĘKI  TRAKTOWANIU RZECZYWISTOŚĆI  NA  NIBY   JEST  NAJLEPSZYM   PRZYGOTOWANIEM  DO SYTUACJI   RZECZYWISTYCH” 

ANTONI  KĘPIŃSKI

 

 ,,ZABAWA  JEST  NAUKĄ, NAUKA  ZABAWĄ. IM  WIĘCEJ  ZABAWY, TYM   WIĘCEJ NAUKI”. 

GLENN  DOMAN

 

 

 

 Zapewniamy:

 • kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną preferującą twórcze metody pracy z dzieckiem oraz efektywną i atrakcyjną realizację podstawy programowej
 • miłą, rodzinną atmosferę skierowaną na szybką adaptację dziecka w warunkach szkolnych
 • dużą słoneczną salę z wydzieloną częścią edukacyjną oraz rekreacyjną
 • salę gimnastyczną i plac zabaw do prowadzenia zajęć ruchowych
 • zabawy z komputerem w sali informatycznej lub multimedialnej
 • właściwą opiekę nad dziećmi (świetlica, autobus szkolny wraz z opiekunem)
 • wspieranie rozwoju indywidualnego dziecka-wczesne odkrywanie talentów, korygo-wanie ewentualnych deficytów i dysfunkcji
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w organizowanych konkursach
 • opiekę specjalistyczną (logopeda, psycholog, pedagog, pielęgniarka szkolna)
 • pomoc ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słomnikach
 • wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji
 • odpłatne obiady w stołówce szkolnej (możliwość dofinansowania  dla dzieci z ubogich rodzin)

 

Rozwijamy:

*twórcze myślenie                                                                                                    

*kreatywność

*zdolność do obrazowego myślenia

 

 Oferujemy:

 Ciekawe atrakcje dla dzieci w postaci:

 

 • teatrzyków szkolnych oraz wyjazdowych do teatru ,,Groteska”
 • wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych(skansen, ZOO, muzea…)
 • imprez okolicznościowych integrujących szkołę ze środowiskiem: w tym spotkanie opłatkowe, Dzień Seniora, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festyny rodzinne.
 • warsztatów ceramicznych

 

 Zajęcia dodatkowe:

 nieodpłatne:

 • język angielski
 • religia

 

odpłatne:

 • taniec towarzyski

 

Programy: 

Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

 

 • nową podstawę programową,
 • program wychowania w przedszkolu wybrany przez Radę Pedagogiczną  - Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, "Trampolina -zanim zostaniesz uczniem"-Wydawnictwo PWN
 • miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej
 • roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
 • miesięczne plany pracy

    Co   jest dla nas ważne? 

 • dbamy o odpowiednie warunki dla harmonijnego rozwoju uczuć, myślenia, umiejętności społecznych, fantazji i wyobraźni dziecięcej
 • rozwijamy dbałość o własne zdrowie i higienę osobistą
 • dbamy o bezpieczeństwo dzieci wpajając im zasady i przestrzegając ich w każdej sytuacji
 • wyrabiamy zwinność i sprawność ruchową
 • rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • kształtujemy podstawowe wartości  moralne
 • dostarczamy doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania i mówienia
 • kształtujemy umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie     podstawowych pojęć matematycznych i polonistycznych
 • kształtujemy wrażliwość muzyczną i plastyczną
 • ukazujemy piękno przyrody i uczymy dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych
 • tworzymy warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej poprzez systematyczną obserwację dziecka oraz diagnozowanie w/g najnowszych metod i technik edukacyjnych